ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Do Kwoty 14 000 Euro stosuje się Regulamin Zamówień Publicznych - wewnętrzne procedury GOPS Pietrowice Wielkie.

Powyżej kwoty 14 000 obowiązuje Ustawa o Zamówieniach Publiczncyh;

USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
(zm.: z 2009 r.
Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591,
Nr 223, poz. 1778).

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2007
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Pietrowicach Wielkich
z dnia 27 grudnia 2007r.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień  o wartości szacunkowej zamówienia do 14.000 euro.
2. Zamówienia o wartości do kwoty 14.000 euro, wyrażonej w złotych, zgodnie z art.4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów tej ustawy,  jednakże do tych zamówień należy stosować  zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
• Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielenia zamówień na dostawy
i usługi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  o wartości poniżej 14 000 euro.
• Cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. l pkt. l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302),
• Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
• Wartość zamówienia- jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie  wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością,
• Zamówieniach - należy przez to rozumieć odpłatne zakupy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub ro¬boty budowlane, o wartości poniżej 14 000 euro, dokonywane na podstawie faktury, zlecenia lub umowy, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, zwane dalej zamówieniami,
• Wartości 14.000 euro- oznacza to wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 14.000 euro,o której mowa w art.4, pkt.8 ustawy pzp.
• Najkorzystniejszej ofercie- należy przez to rozumieć  ofertę, która zapewnia najtańsze wykonanie przedmiotu zamówienia po zsumowaniu ceny oraz innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. koszt transportu, eksploatacji w okresie użytkowania itp.


§ 2

1.  Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Pietrowice Wielkie  i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację
2. Wartość każdorazowego zamówienia oblicza się zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz art. 33 - 34 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3

1.  Procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro rozpoczyna się od złożenia wniosku o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi zał. do niniejszego zarządzenia. Regulaminu udzielania zamówień publicznych,  do kwoty 2000 euro ww. procedur nie stosuje się.
2.  Do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia uprawniony jest : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

1.  Złożony wniosek zostaje zweryfikowany pod kątem spełniania wymogów z § 2 niniejszego regulaminu i zatwierdzony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane we wniosku o udzielenie zamówienia, w szczególności analizuje ceny, jakie oferują wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.  Wymagania ustala się biorąc pod uwagę, że dokonywanie wydatków musi następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
4.  Zapytania do wykonawców i składane przez nich oferty mogą być kierowane faksem lub mailem.
5. Zapytanie  i złożone oferty  faksem lub mailem, załącza się  do protokołu zamówienia.
6.  Zapytania należy kierować do co najmniej trzech wykonawców, chyba, że wykonanie  przedmiotu zamówienia oferuje mniejsza liczba wykonawców.

 

§ 5

1. Zamówień udziela się Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę
2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań opisanych we wniosku o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza każdorazowo protokół zamówienia. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4.  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdza  i podpisuje Protokół zamówienia wraz z załącznikami celem zrealizowania  umowy z wybranym wykonawcą.


§ 6

1. Umowę w sprawie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zawiera się na podstawie wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia, chyba że specyfika przedmiotu zamówienia wymaga odmiennych postanowień. Jeżeli wartość umowy nie przekracza 10.000,00 zł netto nie jest ona  wymagana  na piśmie.


Załączniki do regulaminu:


Nr 1. Wniosek o udzielenie zamówienia
Nr 2. Zapytanie ofertowe
Nr 3. Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w  
               złotych równowartości 14 000euro

Nr 4. Wzór umowy

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2009

I. Usługi edukacyjne i szkoleniowe  kod CPV 80411200-0

1. Organizacja kursów zawodowych dla beneficjentów projektu POKL: kucharza, kas fiskalnych, spawacza, wózków widłowych, florystyka, kosmetyczny- stylizacja paznokci, komputerowy

- Zaproszenie do udziału w negocjacjach

- Oferta

- Protokół z negocjacji

- Umowa

- Druk ZP-2 CKU część ogólna

- Druk ZP- 2WR CKU część szczegółowa

 

 

2. Organizacja kursu prawa jazdy kat. B dla beneficjentów projektu POKL

- Zaproszenie do udziału w negocjacjach

- Oferta

- Protokół z negocjajcji

- Umowa

- Aneks do Umowy

- Druk ZP-2 ATLAS częśc ogólna

- Druk ZP-2WR ATLAS część szczegółowa

3. Organizacja kursu prawa jazdy kat. C dla beneficjentów projektu POKL

 - Zaproszenie do udziału w negocjacjach

- Oferta

- Protokół z negocjacji

- Umowa

- aneks do umowy

- Druk ZP-2 Krzempek częśc ogólna

- Druk ZP-2WR Krzempek część szczegółowa

 

II. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej kod CPV 85000000-9

1. Organizacja terapii psychologicznej, rodzinnej i psychospołecznej, podniesienie kompetencji życiowych, treningu umiejętności społecznych dla beneficjentów projektu POKL.

 

III. Usługa restauracyjna i dotycząca podawania posilków kod CPV 553000000-3

1. Organizacja poczęstunku dla dla beneficjentów projektu POKL oraz ich rodzin (osób z otoczenia)

 

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 6980
Wytworzył:ewa
Data wytworzenia:18-12-2009
Opublikował w BIP:Anonim
Data opublikowania:18-12-2009 16:50
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:02-04-2010 10:55